Gaon x Mubeat

 1. Bấm login

 2. Login bằng các tài khoản bạn có

3. Chọn đồng ý

4. Chọn Sign up

 1. Chọn ô tìm kiếm

 2. Tìm tên ROSÉ

 3. Chọn ROSÉ

 4. Ấn Following


 1. Ở trang chủ chọn banner Gaon

 2. Xem video bằng account


 1. Ở trang chủ chọn banner của GAON MCA

 2. Kéo xuống chọn mục màu hồng của idol nữ

 3. Thấy ROSÉ chọn hình nốt nhạc để vote

 4. Chỉnh số rồi ấn "VOTE"

 • KHÔNG lập quá 5 tài khoản nếu không bạn sẽ bị khóa.

 • Tạo thêm tài khoản bằng các thiết bị khác nhau

 • 50 vé bình chọn cho mỗi thiết bị mỗi ngày và 15 vé bình chọn cho mỗi tài khoản mỗi ngày.